Maridalsveien 300

Ørn Eiendom ønsker å bygge på dagens kontorbygg i Maridalsveien 300 med 2-3 etasjer i høyden og bygge boligblokker mot nord, der det i dag er grøntområder og parkeringsplasser.

Maridalsveien 300 ligger rett ved en av Nordmarkas få inngangsporter. Mange myke kommer sørfra og vestfra for å ta seg inn i Maridalen – til fots og pr sykkel. Da er det viktig bebyggelse i form av store betongkonstruksjoner trekkes tilbake fra veien for å gjøre plass til gang- og sykkelveier av ny og moderne standard.

De foreløpige perspektivene viser byggehøyder på 7 etasjer og 5 etasjer mot småhus-bebyggelsen i nord. Dette rimer dårlig med PBE sine uttalelser om at «hensynet til inntilliggende bebyggelse skal ivaretas, hvilket også gir begrensninger for utnyttelsen». Byggehøydene må reduseres til dagens høyder.

PBE har påpekt at hensynet til småhusbebyggelsen tilsier begrensninger i utnyttelsen. Dette er vi enige i og i tillegg påpeker vi at grønne flater ut mot naboer og sykkelveier tilsier ytterligere begrensninger i utnyttelsen. Da er det uforståelig at forslagsstiller foreslår å øke utnyttelsen med 70% i forhold til dagens utnyttelse.

Planforslaget innebærer en økning i biltrafikken på 280%. Dette er svært uheldig. Rundkjøringen foran Maridalsveien 300 er under hardt press – både fra ringveitrafikk over Tåsenlokket og etter hvert økt trafikk ifb med etablering av nye boliger på Frysja og studentboliger i Gjedrumsvei.

 

Vi anbefaler å lese gjennom dokumenter og innspill direkte i PBE saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201508729

Saken har mange dokumenter, her følger en lenke til våre innspill: