Tåsenveien 73

Telenor eier Tåsenveien 73 der Tåsen Telefonsentral ligger i dag. Telenor ønsker nå å fjerne Telefonsentralen og bygge boliger istedenfor. Formålet er å tjene mest mulig penger på tomten – uten å ta hensyn til eller tilføre Tåsen noe som sted.

Vi har gått gjennom en mulighetsstudie som Telenor har fått utarbeidet. Vår gjennomgang viser at det er et stort gap mellom Telenors mulighetsstudie og det som har kommet av føringer, krav og vurderinger fra PBE. Telenor ser ut til å misforstå – eller ignorere – kommuneplanens føringer og PBE og Bydelsutvalgets tidligere uttalelser i samme typer saker i samme område.

Vi anbefaler Telenor å sette seg bedre inn i området og dets pågående reguleringssaker – og deretter komme opp med et forslag til bebyggelse som er tilpasset området – og forholder seg til kommuneplanens føringer.

Samtidig forventer vi at PBE utviser samme holdning til denne saken som i de andre sakene i samme område – og stiller krav til betydelig reduserte byggehøyder og utnyttelse og sist men ikke minst – en trafikal løsning som muliggjør utvidelse og forbedring av dagens turveidrag.

I vellet er vi spesielt opptatt av disse forholdene:

  • Telenor sitt forsøk på å presse inn flest mulig boliger på et relativt begrenset areal  medfører store blokker med byggehøyder på 9 etasjer – svært dårlig tilpasset til småhusområdet som omkranser Tåsenveien 73 – fra nord, øst og sør
  • De massive byggehøydene vil ytterligere bidra til å gjøre Tåsen til et mørkt og skyggefullt sted, dette gjelder Tåsen skole, småhusbebyggelsen i nord, sør og øst, og tur/skolevei B8 til og fra t-banen og Tåsen Skole
  • Massivt omfang i form av nye boliger, flere biler, sykler og beboere midt i et område med mange skolebarn og myke fotgjengere forøvrig, vil gjøre området mindre trygt
  • Funksjonen til turvei B8, som går forbi Tåsenveien 73, vil ødelegges av kryssende trafikk – biler, sykler og gående

Vi anbefaler å lese gjennom dokumenter og innspill direkte i PBE saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201900071