Beboerparkering

For noen år siden besluttet Oslo Kommune å innføre beboerparkering i utvalgte områder. Formålet var å forhindre fremmedparkering fra biler som benyttes til jobb og parkeres i lokale nabolag som ligger nærme arbeidsplasser. Redusert tilførsel av trafikk og parkerte biler gjør et nabolag tryggere og mer oversiktlig. Brøyting og snømåking om vinteren blir enklere.

Første runde med beboerparkering viste at hvis beboerparkering innføres i mindre, avgrensede områder, så flyttes bare problemet med fremmedparkering til områder ved siden av og der blir det kanskje enda mer trafikk og flere fremmedparkerte biler enn før.

Runde to som nå pågår, består i å regulere mye større områder til beboerparkering. Det mange ikke innså på forhånd og som Bymiljøetaten ikke har kommunisert tydelig, er at når beboerparkering nå innføres, så både fjernes og flyttes parkeringsplasser mange steder når beboerparkering innføres. I utgangspunktet ønsker vi en form for «opprydning» av parkeringsplasser velkommen. Det er ofte slik at det tillates parkering på steder hvor parkeringen skaper siktproblemer ved fotgjengeroverganger, uoversiktlige veikryss etc. Dette har vi mange eksempler på.

Utfordringer med den nylig innførte beboerparkeringen
Men nå har det dukket opp noen nye problemer i forbindelse med innføringen av beboerparkering.

1. Enkelte beboere har ikke lengre noe sted å parkere bilen sin
Bymiljøetaten har flere steder fjernet et stort antall plasser i områder med flermannsboliger der det ikke er plass eller aldri har vært parkeringsplasser i små, felles hager. Nye sykkelveier i nærheten har også medført færre p-plasser. Samlet medfører dette at de som bor der ikke lengre har noe sted å plassere bilen sin i det hele tatt, noe som neppe kan sies å være en tilsiktet effekt av å innføre beboerparkering.

2. Farten øker når alle plassene fjernes i en gate
Enkelte steder har Bymiljøetaten erklært veien for smal til å ha både fortau og parkering og med dette som begrunnelse fjernet alle gatens parkeringsplasser. Resultatet er at gaten blir «fri» og de som kjører der opplever at de kan kjøre fortere – og gjør dette.

3. Noen steder er det flere som betaler for beboerparkering enn det er plasser til
Noen steder har beboere betalt et årsgebyr for beboerparkering, men opplever at det ikke er nok plasser til alle som har betalt.

4. Enkelte steder er det ikke plass til å parkere hjemmetjenestens (el-)biler
Enkelte eldre som bor hjemme og har behov for hjemmetjenester melder fra om at hjemmetjenesten ikke har noen steder å parkere bilene sine.

5. Eldre besøkende finner ikke noe sted å parkere og kan derfor ikke komme på besøk
Det er problemer for enkelte eldre besøkende til beboere der p-plasser er fjernet. De som er dårlig til bens og ikke finner noen p-plass i nærheten, må la være å komme på besøk.

6. Enkelte steder er det fortsatt parkering på trafikkfarlige steder
Noen steder er det fortsatt tillat å parkere nærme kryss og fotgjengeroverganger. Dette reduserer sikten og skaper farlige situasjoner når biler, gående og syklende ikke ser hverandre før de plutselig møtes.

7. Prisen for beboerparkering har økt mye og fortsetter å øke
Beboere som ikke har egen parkeringsplass, må betale et årlig gebyr for å parkere i gaten der de bor. Prisen i dag er 3 600 kroner for en vanlig bil og dette planlegges økt med 50% i 2021.

Hva kan og bør gjøres for å rette opp i de utilsiktede konsekvensene?

Mange av konsekvensene har umiddelbar negativ påvirkning for den enkeltes dagligliv. Noen steder er trafikksikkerheten ikke bedret, andre steder er den forverret. Vi mener det er behov for snarlige tiltak for å redusere de negative konsekvensene for enkelte beboere og øke trafikksikkerheten der det er mulig.

A) Sikre tilstrekkelig antall p-plasser for dem som bor steder uten parkering på egen tomt
Bymiljøetaten må skaffe seg oversikt over områder der det ikke er parkering på egen tomt og her dimensjonere antall plasser slik at det blir plass til 1 bil pr. husstand.

B) Gjenskape veibredden der den har blitt redusert slik at det blir plass til fortau, veibane og parkering
Enkelte steder har veibredden gjennom årene blitt litt redusert som følge av for smal asfaltlegging etc. Her kan veibredden enkelt utvides ved å asfaltere hele eller deler av veibanen for å sikre at minstekravet på 5,5 meter igjen oppnås. Da blir det rom for de p-plassene som mangler etter nyinnføringen. Det er kun snakk om 15-30 cm veibredde som må gjenskapes de stedene der dette er aktuelt – ingen store inngrep eller ekspropriering nødvendig.

C) Fjerne p-plasser fra områder med dårlig trafikksikkerhet grunnet mangle på god sikt
Noen steder er det – og har vært i lengre tid – p-plasser som er plassert slik at sikten for både myke og harde trafikanter reduseres. Her bør det settes opp parkering-forbudt-skilt.

D) Amnesti til de områdene som er hardest rammet inntil de nye tiltakene er på plass
Enkelte steder er det nå kaotiske tilstander etter den nye beboerparkeringen er innført. Beboere vet ikke hvor de skal plassere bilene sine og ender opp med å plassere dem der de stod før, men nå med fare for å få store bøter. I disse områdene bør Bymiljøetaten avvente å utstede parkeringsbøter til justeringene er kommet på plass, evt. utstede midlertidige p-bevis.

E) Prisen for beboerparkering i egen gate bør reflektere kostnadene knyttet til beboerparkering og ikke ekstra gebyrer utover det
De som ikke har parkeringsplass på egen tomt bør få slippe å betale gebyrer utover det denne ordningen koster kommunen.

Fyll gjerne inn spørreskjeskjemaet nedenfor og bli med på å forme våre innspill til forbedringer i utformingen av beboerparkeringen i vårt område. Hvis det er flere utfordringer kan skjemaet sendes inn flere ganger.

Vi oppdaterer løpende vårt digitale kart (velg «trafikk») med informasjon om steder/gater der det er problemer knyttet til parkering.