Aktuelt

Norgesgruppen/Neptune Eiendom vil rive Tåsen Senter og bygge 5-10 etasjers blokker på begge sider av t-banen

Skjermbilde 2019-04-22 07.53.48.png
Skjermbilde 2019-04-22 07.57.35.png
Planforslaget er nå ute på høring. Høringsfristen er 13. mai og vi oppfordrer alle til å sende innspill i denne viktige saken.
Planforslaget går ut på å bygge 180 nye leiligheter plassert i en sammenhengende, tett og høy blokkbebyggelse. Dette skal gjøres mulig ved å rive dagens Tåsen Senter og kjøpe tomter fra Oslo Kommune. Områder som i dag er tilgjengelig for allmenheten, privatiseres.
 • Dagens turvei ødelegges av ny bebyggelse og kryssende biltrafikk. Turveien er i dag regulert helt ned til krysset Tåsenveien/ Nordbergveien, erstattes med en ny regulering der turveien stopper ved Tåsen Seniorsenter og skal der krysses av inn/utkjørsler til boliger og servicefunksjoner
 • Torget er lite og skyggefullt og oppfyller ikke engang kommuneplanens minstekrav for torg/møteplasser. Det er smalt og ligger lavt nede mellom høye blokker. Det er heller ikke flatt og deler av fortauet er inkludert i torgarealet

 • Den sammenhengende, høye og tette blokkbebyggelsen trekkes helt ut mot veibanen og dette går utover trafikksikkerhet ved at siktlinjer fjernes og det settes ikke av tilstrekkelig plass til sikker og god trafikal infrastruktur

 • Inngangen til senteret planlegges rett ved rundkjøringen, her legges det opp til en farlig sammenblanding av trafikantgrupper rett ved en rundkjøring som allerede har mange trafikkulykker

 • Skyggevirkningene vil bli dramatiske for Tåsen. På dagtid legges Nordbergveien og mesteparten av torget i skygge. På kveldstid vil det kun være sol på fortauet og ikke selve torget – og hele østsiden og turvei/grønne områder legges i skygge.
Plan- og bygningsetaten (PBE) har lansert et eget alternativt forslag. Dette forslaget er lite gjennomarbeidet og endrer egentlig ikke på noen av de ovenfor nevnte skadevirkningene av Neptun/Norgesgruppens massive forslag.
Vi er svært skuffet over PBE sitt alternative forslag. Med bakgrunn i PBEs tidligere uttalelser, hadde vi større forhåpninger til dette alternative forslaget. 

Det er i realiteten er liten forskjell på de to forslagene når det kommer til påvirkningen på Tåsen som område:

 • Det er fortsatt snakk om sammenhengende blokkbebyggelse som er for høy, skaper skygger for torg, fellesområder og nabolaget for øvrig. Her hjelper det ikke bare å fjerne en etasje her og der.
 • Vi mener at høydene må reduseres ytterligere og det må skapes luft og rom mellom byggene, ikke slik som den «muren» som nå er illustrert i begge alternativene.
 • T-banen og friområdet mot øst skaper en naturlig buffer mellom småhusbebyggelse og turvei i øst mot utvidet Tåsen Senter i vest.
 • Begge alternativene foreslår sammenhengende 3-5 etasjers blokker kloss inntil turveien, med forstyrrende kryssende biltrafikk i det som i dag er regulert til turvei.
 • Turveireguleringen fjernes i nederste del av det som omtales som Felt B og kommunen går med på å privatisere grøntområder for å komme utbygger i møte – her ofres altså kommunens grønne fellesområder på profittens alter – i begge alternativene.

Vi mener at bebyggelsen i vest må reduseres betydelig i omfang og at all ny bebyggelse øst for t-banen må droppes til fordel for en styrket turvei/skolevei, uten forstyrrende biltrafikk – i tråd med kommuneplanen. 

Vi har i flere år prøvd å medvirke i denne saken – uten at vi har blitt hørt. i 2014 samlet vi inn over 750 underskrifter mot et omfang som er mindre enn det som nå foreslås. PBE har ikke lagt opp til noen form for medvirkning i denne saken – snarere tvert om – de arrangerte sammen med utbygger et informasjonsmøte der innkallelsen oppfordret motstandere av det massive planforslaget om ikke å komme !).

Vi har – sammen med Tåsenaksjonen – utarbeidet et eget alternativt forslag til et nytt og vitalisert Tåsen Senter/Torg. Første versjon av dette har vi nå sendt inn til saksinnsyn.
Vårt forslag fokuserer på de positive mulighetene som et nytt Tåsen Senter åpner opp:
 • Et stort, lyst, åpent og solfylt torg som gjenåpner og ivaretar den viktige historiske aksen Blåsbortveien-Darre-Jensens plass
 • Østsiden bevares og videreutvikles som en grønn buffer 
 • Dagens turveiregulering effektueres ved at Tåsenveien stenges for biltrafikk ved Nordbergveien 

Tirsdag 23 april kl 1830 arrangerer Tåsenaksjonen et folkemøte på Tåsen skole – kom dit for å høre mer om hvordan planforslagene til Neptune og PBE vil være ødeleggende for Tåsen og hvordan vårt alternative forslag vil gjøre Tåsen til et enda bedre sted. 

Solon Eiendom vil bygge blokker rundt Søndre Tåsen Gård

Solon Eiendom har kjøpt opp 10 småhus i Tåsenveien 71 og Blåsbortveien 18-32. De ønsker å rive småhus og bygge blokker i en «hestesko» rundt Søndre Tåsen Gård. De har sendt inn et forslag til omregulering fra småhus til blokkbebyggelse. Saken har nr 2018013512 og kan følges på PBE Saksinnsyn.

3

Vi er sterkt kritiske til forslaget – og det er vi ikke alene om.

Vi får stadig henvendelser fra opprørte beboere på Tåsen og Nordberg. De har dannet en egen aksjonsgruppe – Tåsenaksjonen – som vi samarbeider med.

Byantikvaren er sterkt kritisk til plangrepet og omtaler dette som «nedbygging» og «dverging» av Søndre Tåsen Gård.

Bydelsutvalget avviser forslaget og ønsker ikke å åpne for omregulering av eiendommer som omfattes av småhusplanen.

Kommuneplanen er tydelig på at videre fortetting i Oslo ikke skal omfatte småhusområder. Den sier også at turveier skal videreutvikles, skoleveier og gang-/ sykkelforbindelser skal være trygge og generelt at byen skal bli grønnere og tryggere.

Vi mener at dette området – i henhold til kommuneplanen – må forbli et småhusområde og at en eventuell fortetting må skje innenfor rammene av småhusplanen og hensynet til Søndre Tåsen Gård, som står oppført på Byantikvarens gule liste.

Forslaget har et voldsomt omfang og store volumer. Konsekvensene av et slikt forslag er utelukkende negative for Tåsen som område. Økte trafikk og inn-/utkjørsler ødelegger bruksverdien av den viktige turveien – B8 – som går gjennom området. Tap av lys, sol og luft ødelegger både for turveien i vest og naturvernområdet i øst (Lunden).

PBE har tidligere uttalt – i Tåsen Senter saken, rett på andre siden av veien at «Det er av overordnet betydning at grønt- og turveidraget ikke svekkes i regulerings-forslaget (Tåsen Senter) Sammenhengen i turdraget må sikres».Denne uttalelsen har minst like stor gyldighet i denne saken og vi forventer at PBE av denne grunn (og flere andre grunner som nevnt over), avviser forslaget.

Samvirkningen av Solons forslag og forslaget til utbygging av Tåsen senter er dramatisk – hvis noe slikt skulle vedtas, ville dette totalt ødelegge funksjonen til turvei B8.

Norgesgruppen og Neptune Eiendom har sendt inn et planforslag som medfører at Tåsen Senter rives og erstattes med tett, sammenhengende blokkbebyggelse i 8 etasjer – og bygging i grøntområder øst for t-banen, rett ved turvei B8. Dette forslaget er – i seg selv – nok til å ødelegge funksjonen til turvei B8. Vi har tidligere – i 2014 – bidratt til å samle inn 750 underskrifter mot nedbyggingen av grøntområder på østsiden av T-banen i forbindelse med forslag om bygging av nytt Tåsen Senter.

Nordre Aker Budstikke har også skrevet flere artikler om saken.

 

Sogn Kolonihage har gleden av å invitere til gratis festival den 15. – og 16. juni 2018. Les oss å mer på:  sesong.no

plakat_sesogn_2018

 

 

Lørdag 2.juni 2018 arrangerer Skogavdelingen i Bymiljøetaten Oslo kommune, Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel og Sogn kultur- og historielag en skog- og kulturminne-vandring fra Sognsvann til Båntjern, som avsluttes med grilling av medbrakt mat ved tjernet. OBS! Ingen grilling pga. skogbrannfare – ta med egen niste og drikke

Skjermbilde 2018-05-09 10.57.18

Oppmøte: Lørdag 2. juni kl 1100 ved bommen på Sognsvann

 

Les mer her:

https://bnst.no/aktuelle-saker/vandring-til-bantjern/

– – – – –

Statsbygg vil erstatte planlagt turveibro over Ring 3 med trafikkfarlig undergang

Turveibro B5

Da Rikshospitalet ble bygget i 2000, ble det bestemt at det skulle bygges en turveibroen over Ring 3 – i sammenheng med Turvei B5. Rekkefølgebestemmelsen lyder: ”Alle veianlegg som inngår i planen, (også turveibro over Store Ringvei ved Universitets-krysset) skal være ferdigstilt før det nye sykehuset tas i bruk”

Rikshospitalet åpnet uten at turveibroen ble bygget. Turveibroen, som nå er Statsbyggs ansvar, er blitt utsatt i flere omganger, men er ennå ikke etablert.

Trafikken i området er økende og behovet for en slik bro er økende. Dette er et pressområde både mht. myke trafikanter (turgåere på vei til/fra Marka, studenter og andre til/fra Sogn, Blindern videregående skole, Vestgrensa studentby, Domus Athletica, T-banen, Forskningsparken, Universitetet på Blindern, det planlagte Livsvitenskapsbygget for ca. 3600 ansatte og studenter, Rikshospitalet m.v.) og mht. biltrafikk til/fra de samme områdene. Intensjonen med broen var å gi myke trafikanter en sikker og god kryssing av Ring 3.

I forbindelse med utbyggingen i Gaustadbekkdalen, har Statsbygg nå fremmet et reguleringsforslag som innebærer at turveiebroen – som der er forpliktet til å bygge – erstattes med en turvei under Ring 3 – her må gang- og sykkeltrafikk må krysse biltrafikken 3 ganger i kjørende plan.

Løsningen er uheldig også i det sykkeltraseen får en «knekk» og må dreies 90 grader ved Klaus Torgårds vei. Syklister og gående blandes og krysser flere bilveier i et område som allerede har konflikter mellom syklister, gående og biltrafikk.

At Statsbygg foreslår en turvei-/gang- og sykkelvei som del av det meget trafikkerte og delvis uoversiktlige veianlegget på stedet, er uakseptabelt.

Følg saken på PBE Saksinnsyn

BNS har sammen med Blindern Vel engasjert seg i saken og sendt et brev til PBE.

Les også oppslag i Nordre Aker Budstikke om saken

– – – – –

SIO vil utvide studentbyen på Kringsjå – 1 400 nye boliger planlegges

10/8-15: Vi har deltatt i deputasjon for AU i Byutviklingskomiteen

SIO har sent et planforslag til PBE – som jobbet videre med dette og lagt det  ut til offentlig på sine sider  nettsider www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn.

Vi har gått gjennom de dokumenter som er lagt ut til offentlig ettersyn sendt et brev til PBE.
BNS Brev Olav M Troviks vei 201309497

Også i denne utbyggingssaken er det forslag om svært høy bebyggelse – som ikke er i tråd med høyhusplanen. Vi registrerer at Plan- og Bygningsetaten har utarbeidet et Alternativ 2 med lavere byggehøyder – som vi gir vår støtte til. Vi har utover dette påpekt at det er flere bygg enn bare signalbygget der byggehøyden bør reduseres.

Videre har vi fokusert på den trafikale infrastrukturen – som må forbedres og sikres FØR og ikke etter at utbyggingen er ferdig.

– – – – –

Tåsen senter – Norgesgruppen vil utvide kjøpesenteret, bygge 2 høyblokker oppå senteret, 3 til ved siden av og 250 parkeringsplasser i 3 kjelleretasjer

29/6-15 Plan- og Bygningsetaten mener forslaget er for massivt og vil utarbeide et eget forslag

Illustrasjon TT2

Norgesgruppen, som eier dagens Tåsen Senter, har sendt inn et planforslag der de ønsker å bygge ut dagens senteret med 2 nye høyblokker oppå et kraftig utvidet kjøpesenter – omkranset  av 7-etasjers blokker på sørsiden og på østsiden av t-bane-linja. Planforslaget bryter med kommuneplanen (utnyttelsgraden er 300%, kommuneplanen angir 100-125% ved kollektivknutepunkter). BNS stiller seg stert kritisk til omfanget i den planlagte utbyggingen.

Trafikken i området vil øke kraftig som følge av utbyggingen.
En tidobling av antallet parkeringsplasser gir en pekepinn på økningen som planlegges.

Tåsen er allerede sterkt trafikkbelastet og en utbygging i dette omfanget vil overbelaste Tåsen trafikkmessig og det fryktes at tilstanden som eksisterte før åpningen av Tåsentunnellen gjenoppstår. Det er ikke behov for mer kjøpesenter på Tåsen – Ullevål og Storo er rett i nærhetene og har mer enn nok kapasitet. Utbyggingen planlegges i umiddelbar nærhet til Tåsen skole, som er bydelens største barneskole med 750 elever – langt over halvparten av disse har skolevei i eller rette ved planområdet.

Vi registrerer kraftig motstand mot utbyggingens utforming og omfang på Tåsen. Så langt har over 700 underskrifter blitt samlet inn og mengden av kritiske innspill i PBE Saksinnsyn er betydelig. Det eksisterer også en egen Facebook-gruppe som jobber for et redusert omfang av utbyggingsplanene.

Vi har bedt utbyggers arkitekter om å få tilgang til tegninger som viser hvordan nåværende forslag vil se ut fra bakkeplan, men dette ville ikke arkitektene gi oss. De ønsker å vise frem det hele fra et perspektiv 30-40 meter over bakkeplan – som jo ikke gir et realistisk bilde av en så dramatiske byggehøyder og så høy utnyttelsesgrad som de her foreslår. Vi har derfor bedt PBE om å etterlyse slike tegninger -er enkle å fremstille for arkitektene, som har en digital modell.

– – – – – – –

Berg skole

Berg-skoleBerg videregående skole er gjort om til Berg barneskole (1.–7. trinn). De første klassene er allerede på plass, og i 2016 er skolen ferdig ombygget og 600 barn er på plass.

Dette vil medføre en betydelig belastning trafikkmessig for området. Videregående elever kommer seg til skolen selv og skjønner trafikkbildet selv, men når store mengder barn skal gå til skolen selv, vil dette medføre økte krav til trafikksikring for å sikre en trygg skolevei. Det er allerede mye gjennomgangstrafikk i området og det er dessverre ikke til å unngå at noen foreldre kjører barna til skolen, tross følgegrupper og tiltak fra skolens side. Dette vil øke biltrafikken i området betydelig når alle barna er på plass.

BNS er svært opptatt av at trafikksikkerhetsnivået rundt Berg skole heves opp til et nivå som er alle skolebarna verdig – og det er viktig at dette skjer raskt, før alle småskolebarna er på plass. BNS samarbeider med FAU ved Berg skole. FAU og BNS har sammen analysert trafikksituasjonen rundt skolen og gitt innspill til bydelen og bydelsutvalget.

BNS holdt i juni 2014 innlegg i åpen halvtime i Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker (BNA) og har sammen med FAU skrevet et brev til BNA som oppsummerer kartleggingen som er foretatt og hvilke områder som har behov for trafikkmessige tiltak.

Svaret vi mottok fra BYM, har vi nå besvart og der oppfordrer vi BYM til en mer aktiv holdning til trafikkproblemene i området rundt skolen – og inviterer til befaring.

pdficon_small Kartlegging av problemområder
Word-icon Brev til bydelen om trafikksikkerhet ved Berg skole
Brev BYM Trafikksikkerhet Sept 2014
BYM Svar Trafikksikkerhet Berg Skole
BNS Brev Svar BYM Berg Skole

Bergskogen

Bergskogen er en del av det opprinnelige parkanlegget rundt Berg gård og ble i 1814 plantet Jonas Collett 40 bøketrær på høydedraget. Bergskogen har i mange år vært en viktig gjennomfartsåre for gående i området rundt Berg/Ullevål.

I den senere tid har skogen forfalt, vedlikehold og rydding utføres ikke og utganger mot vest i stor grad blitt sperret av med midlertidige gjerder. BSN mener dette er feil; selv om Bergskogen er verneverdig, er det ikke et poeng å stenge den av for ferdsel. Tvert imot mener BNS at grøntområder er til for å brukes og verneverdige bygninger og områder bør ses og brukes, ikke skjermes og avstenges.

Brev BYM Bergskogen Sept 2014

– – – – – –

Trafikkplan Nordre Aker

Bydel Nordre Aker (BNA) har bedt beboere, foreninger og institusjoner i bydelen om å komme med innspill til en nye trafikkplan som BNA skal utarbeide for bydelen. BNS ser det som viktig å bidra til å sikre trafikksikkerhet før og ikke i etterkant av utbygging og reguleringsendringer. BNS har i denne omgang fremhevet fire av de viktigste sakene nå:

 • Tåsen senter-utbyggingen
 • Omgjøringen av Berg skole til barneskole
 • Miljøgate Sognsveien
 • Ullevål/Bergslia

Innspill til trafikksikkerhetsplan for Nordre Aker Innspill til trafikksikkerhetsplan for Nordre Aker

– – – – – – – –

Ny kommuneplan for Oslo – Smart, Trygg og Grønn 2030

BNS anser det som viktig og formålstjenlig for alle parter å bli involvert tidlig når endringer skal planlegges i vårt område. Dette har vært tilfellet i høringsrunden knyttet til den nye kommuneplanen.

En konstruktiv og innsiktsfull dialog i forkant og underveis bidrar til en god prosess og et godt resultat – alternativet er at feil og svakheter i plan og gjennomføring må rettes opp i ettertid og det er mye vanskeligere og mer ressurskrevende.

BNS har gått gjennom den nye planen og gitt innspill innfor våre tre kjerneområder:

 • Trafikksikkerhet
 • Grøntstrukturer
 • Verning

Innspill til ny kommuneplan for Oslo 2030

BNS Aktuelle Saker plassert i områdekart