Tåsen senter foreslås revet og erstattet av et nytt kjøpesenter, et lite skyggefullt torg og 180 boliger i 5-10 etasjers reell byggehøyde på begge sider av t-banen

Skjermbilde 2019-04-25 18.41.47

Norgesgruppen, som gjennom Tåsen Utvikling eier dagens Tåsen Senter, har siden 2012 jobbet med et reguleringsforslag for Tåsen Senter. Planforslaget har i omfanget har økt siden oppstarten og er nå på sitt høyeste nivå.

Det planlegges tett, sammenhengende blokkbebyggelse opp mot 9-10 etasjers reell byggehøyde– oppå et kjøpesenter og et parkeringsanlegg med en betydelig økning av parkeringsplasser.

Den grønne bufferenpå østsiden av t-banen, der Tåsen Seniorsenter i dag er plassert, planlegges privatisert og bebygget med sammenhengende blokker i 5-6 etasjers reell byggehøyde. 

Turdraget, som i dag er regulert bilfritt hele veien fra t-banen og ned til krysset Tåsenveien/Nordbergveien, planlegges omregulert til bilvei med trafikk som krysser turvei/skolevei i den nederste delen, ved Tåsen Seniorsenter.

Torget er plassert lavt, er ikke flatt og har mye skygge som følge av de høye, sammenhengende blokkeneKravene til torg i Kommuneplanen oppfylles ikke når skrå områder og fortau trekkes fra – da blir arealet for lite og den beskjedne solbelysningen forsvinner sammen med fortausområdet.

Trafikksituasjonen på Tåsen er ikke tatt på alvor. Det er ikke utført en fullstendig trafikkanalyse (kun et «notat»). bebyggelsen fjerner effektiv dagens siktlinjer, inngangen til senteret legges kloss inntil en rundkjøring som er svært ulykkesbelastet.

Vi har gått gjennom planforslagetfra Neptune/Norgesgruppen og det alternative forslaget fra Plan- og Bygningsetaten (PBE).

PBE og andre kommunale etater har de siste par årene kommet med mange uttalelser som kunne gi håp om et alternativt forslag som kunne løse mange av problemene som knyttes til forslaget fra Norgesgruppen/Neptune.  Dessverre viser vår gjennomgang at dette ikke er tilfellet – PBEs alternative forslaget løser egentlig ingen av de alvorlige problemene vi har identifisert. PBEs forslag innebærer på samme måte som Norgsgruppens/Neptunes forslag en privatisering og nedbygging av den grønne bufferen på østsiden, torget er fortsatt skrått, lite og skyggefullt og det oppfyller heller ikke kravene til torg i kommuneplanen (KDP-17).

Vår mening er at begge planforslagene må avvisesog det må utarbeides et tredje alternativ som tilfører Tåsen som sted verdier som er til felleskapets beste. Sammen med Tåsenaksjonen har jo skissert et slikt tredje alternativ.

Vi oppfordrer nå alle i vårt område om å sende inn sine innspill i denne saken innen høringsfristen 13. mai.

Les mer om saken her.