Veileder Innspill Høringsrunde Nytt Rikshospital Juni 2022

BAKGRUNN

Etter at Oslos politikere, innbyggere, ansatte ved OUS, Riksantikvaren og PBE gikk imot HSØ sitt forslag om å rive 10% av dagens Rikshospital og sette opp 60 meter høye blokker, har Regjeringen erstattet kommunal med statlig regulering.

Det her foretatt justeringer i planforslaget, men de endringene som er foretatt endrer ikke sakens grunnleggende utfordring: det er for liten plass til å bygge så store volumer i, ved, rundt og oppå dagens Rikshospital. Skadevirkningene for Oslo og nærområdet er svært alvorlige.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) legger nå Helse Sør-Øst RHF (HSØ) sitt reviderte planforslag ut på offentlig ettersyn og høring. Fristen er kort – alle innspill må sendes inn før 08.07.22.

HVORDAN SENDE INNSPILL

Innspillene skal denne gang sendes inn til HOD – ikke PBE som vanlig.

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2912315/

Innspillene kan sendes inn som fritekst og det er mulig å laste opp vedlegg.

Vi anbefaler at teksten som skal sendes inn, forfattes i et word-dokument og at den kopieres inn til fritekstområdet og i tillegg legges Word-dokumentet ved som et vedlegg.

Husk å angi om innlegget sendes fra en privatperson, politiker, institusjon etc.

Ved å oppgi epostadresse får man kvittering pr epost.

Etter at innlegget er lagt inn, kan man se det i listen over dem som har sendt inn høringssvar.

HVA BØR ET INNSPILL INNEHOLDE? 

HOD påstår at alle innspill sendt inn tidligere – de som ligger på PBE saksinnsyn – skal hensyntas i den nye høringsrunden. HSØ mener at det kun er nødvendig å sende inn innspill til de endringer som er foretatt nylig. Dette er vi ikke enig i – endringene som er gjort tar ikke innover seg de innspillene som er kommet. Derfor må innspillene som sendes inn behandle alt som nå foreligger – ikke abre endringene. Vi oppfordrer alle som har sendt innspill tidligere, sender sine innspill på nytt – i oppdatert form.

Innholdet kan i stor grad være det samme som i forrige runde, med følgende unntak:

A) Momenter fra forrige runde kan være oppdatert – sjekk de dokumenter som nå ligger ute på Regjeringen.no og dokument nr. 668 i PBE Saksinnsyn

B) Sakens utvikling siden forrige høringsrunde – det er et faktum at Regjeringen etter stor motstand nå flytter saken over fra kommunal til statlig regulering – en udemokratisk måte å trumfe gjennom et forslag ingen i Olso ønsker. Vi anbefaler de som har tilgang til nettaviser å søke etter det som har blitt skrevet om saken siden sist.

C) Tidligere innspill kan det være nyttig å lese gjennom. Vi har laget en oversikt over de som har sendt inn innspill i forrige runde – bruk dokumentnummeret herfra for å finne dokumentet på PBE Saksinnsyn.

NB! Det er viktig innspillene er helhetlige og kan leses som selvstendige dokumenter. Hvis det refereres til tekster i tidligere innsendte innspill, vil effekten og lesbarheten reduseres

Ikke hold tilbake hvis det er andre som mener det samme – det er viktig at HOD og HSØ får med seg at planforslagets skadevirkninger ikke bare kommer fra noen få, hvis mange mener det samme, er det formålstjenlig at mange sender inn. Vinklingen kan jo være litt forskjellig og noen kan utdype mer enn andre.

Alle trenger ikke mene noe om alle konsekvensene eller mulighetene til et planforslag – noen har kanskje mer innsikt og kunnskap om enkelte saker enn andre. I mange tilfeller vil forslagsstiller anvende feil fakta eller benytte analyser og rapporter som ikke reflekterer virkeligheten – eller tilbakeholde dokumentasjon.

HVORDAN BØR INNSPILL UTFORMES?

  • Ved referanse til andre dokumenter – oppgi dato og dokumentnummer
  • Vær saklig, ikke bruk sterke ord og utsagn
  • Fokus på sak og ikke person
  • Skriv kortfattet, poengtert og enkelt – få frem de viktige poengene
  • Bruk gjerne ved illustrerende bilder eller andre former for visualisering