Gaustadalleen 34 Nytt Rikshospital

Helse Sør-Øst har startet reguleringsplanlegging for Gaustadalléen 34 m.fl. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en sykehusutvidelse hvor Rikshospitalet utvikles til et samlet og komplett regionsykehus med nasjonal- og lokalsykehusfunksjoner.

Vi undrer oss over at det i en så stor utbygging som dette ikke er iverksatt en konseptvalgsutredningsom ser på ulike alternative konsepter/lokasjoner og de ulike konsekvensene av å plassere det store utbyggingsvolumet og på hvilken måte dette gjøres. En slik utredning bør se på konsekvensene av å legge ned Ullevål Sykehus og samlokalisere alt på et mindre område med betydelige verne/grøntverdier.

Et så stort utbyggingsprosjekt som det foreslåtte, uansett om det dreier seg om et sykehus eller en annen type prosjekt, i det som reelt sett er Oslos randsone til Marka, representerer en trussel mot miljø- og frilufts- interesser og mot beboerinteresser.

Vi tror at den foreslåtte utbyggingen vil endre hele byens grønne profil og vil være i strid med Oslos ønske om å bevare Marka og ber om at planprogrammet i større grad legger vekt på dette elementet.

I det foreliggende reviderte planprogrammet ser utbyggingen nå ut til å bli veldig bastant og med ruvende bygninger på sentrale deler av området.

Forslaget er ute til høring – fristen for å gi innspill er satt til 10. desember 2018.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2018140426

Selve saken har mage innspill og  finnes her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201704683

Saken har mange dokumenter, her følger en lenke til vårt innspill: