Sognsveien 72 – Utbygging av forskningssenter

NGI, som eier Sognsveien 72, ønsker å bygge ut sitt forskningssenter her. Det skal i denne forbindelse også etableres et torg mot Sognsveien.

Ny gang/sykkelbro er under oppføring og denne er i direkte kontakt med planområdet. Planlegging og opparbeidelse av gang/sykkelveier både øst/vest og nord/syd må skje før Sognsveien 72 reguleres ferdig og bygging starter. Det samme gjelder torget/møteplassen ved og rundt Sognsveien 72.

Det jobbes med alternative planforslag, som alle innebærer økt volum og byggehøyder. Vi er skeptiske til at det oppføres nye bygg på 6-7 etasjer rett ved torget – disse vil jo effektiv kaste store slagskygger over det som skulle være et lyst og trivelig torg.

Vi ser også at enkelte av de alternative planforslagene trekker bebyggelsen for langt ut mot nord/vest. Dette må unngås – her kan det – i flere omganger – bli aktuelt å utvide gang/sykkelveien i området – dette må ikke forhindres av store betongblokker som sperres slikt for all fremtid.

For å sikre tilstrekkelig sol/dagslys til torget kan det også være aktuelt å bryte opp bebyggelsen, eller ha lavere høyde på deler av den for å unngå en «mur mot vest».

Vi anbefaler å lese gjennom dokumenter og innspill direkte i PBE saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201705372

Saken har mange dokumenter, vi har så langt gitt ett innspill: