Kategoriarkiv: Utbygging

Sogn Hagebys inngangsport planlegges forvandlet fra grønn oase til en 16 meter høy betongmur med støyskjermer foran og terrasser på taket

Nordbergveien 10 er det første huset i Sogn Hageby når man kommer fra sør. Tomten er i dag – sammen med en liten tomt i forkant (Rektorhaugen 53) en grønn oase. Eiendommen beskrives ofte som inngangsporten til Sogn Hageby. Sogn Hageby er regulert av Reguleringsplan S-3669 og BNST har tidligere samarbeidet med PBE om. utvikling av en veileder for bevaring og fortetting i Sogn Hageby.

I 2018 kjøpte en utbygger eneboligen i Nordbergveien 10 og fremmet et forslag om å bygge 33 leiligheter i 6-etasjers blokker på tomten. PBE meldte tydelig fra til utbygger at reguleringsforslaget ville bli avvist his det ikke ble betydelig endret.

PBE avslo forslaget i 2018 og begrunnet dette slik:

 • Innsendte skisser viser for høy utnyttelse, og er i strid med områdets karakter samt hensyn til bevaringsverdig bebyggelse og grønnstruktur
 • Ny bebyggelse skal ikke gå på bekostning av områdets grønne preg, og må ta hensyn tilnåværende situasjon og bevaringsverdig og fredet bebyggelse.
 • For høy bebyggelse
 • Ikke tilpasset omkringliggende bebyggelse
 • Ikke i tråd med karakter og føringer for Sogn Hageby
 • Reguleringsplan S-3669 legger særlige føringer for bevaring av områdets bebyggelsesmønster og grøntstruktur
 • Eventuell utbygging skal anpasses grønnstrukturen og bebyggelsesmønsteret som preger området. Byggets høyder bør ikke overstige høyder på blokkbebyggelsen langs Rektorhaugen
 • Planområdet og ny bebyggelse skal bidra til å styrke Darre Jensens Plass, gi kvaliteter til det offentlige rom og vise en god overgang til småhusbebyggelse i nord
 • PBE vurderer at det er aktuelt å knytte rekkefølgebestemmelser i og utenfor planområdet:
 • Tåsenkrysset/Darre Jensens plass er preget av mye og uoversiktlig trafikk fra privatbiler og offentlig transport. Plassens plassering mellom Tåsen skole og Tåsen senter skaper ofte trafikkfarlige situasjoner som involverer myke trafikanter og bil/buss. Det bør vurderes bidrag til en oppgradering av krysset, for å gi et oversiktlig kryss og bedre trafikksikkerheten
 • PBE kan vurdere en moderat høyere utnyttelse

Bydel Nordre Aker uttalte i 2018 at forslaget bryter med reguleringen (S-3669), at byggehøyder og utnyttelse var for høyt, tap av sol og stor trafikkøkning.Dette budskapet har blitt gjentatt flere ganer senere.

Byantikvaren uttalte seg i 2018 og 2019 meget kritisk:

 • Etter Byantikvarens vurdering vil en endret regulering bidra til å svekke opplevelsen av det klart avgrensede villaområder, i tillegg til å desimere gjeldende bevaringsplan for Sogn hageby.
 • Byantikvaren fraråder sterkt omregulering, og anbefaler at et eventuelt planforslag avvises
 • Byantikvaren vil vurdere bygningen for oppføring på Gul liste

Det har ikke vært arrangert noen form for medvirkning i denne saken

BNST har sendt inn en rekke innspill i saken uten å få noen tilbakemelding fra PBE. Vellet har også, sammen med Tåsenaksjonen arrangert underskriftskampanjer og folkemøter på Tåsen Skole mot den planlagte utbyggingen.

2018 Innspill til oppstartsmøte
2019 Innspill til oppstart reguleringsarbeid
2019 Merknader til dialogmøte
2020 Merknader til Kart- og bestemmelsesmøte
2022 Innspil til oppdatert planforslag

Plan- og Bygningsloven krever at PBE skal sørge for at det arrangeres medvirking i saker som dette. Det har ikke skjedd på noen måte i denne saken.

11.05.2023 BLE DET LAGT UT ET NYTT PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Det nye planforslaget går ut på å rive dagens enebolig og bygge en stor 16-meter høy blokk med 21 leiligheter. Ny støyskjerm direkte ut mot fortauet planlegges. Mesteparten av trærne skal hugges.Noen trær skal forsøkes bevart, men erfaring tilsier at trærne vil ødelegges av graving og bygging i rotsonen.

PBE anbefaler forslaget, noe vi synes er underlig, gitt føringene derfra i 2018

Under følger en kort gjennomgang av status forPBEs opprinnelige føringer

UTNYTTELSE OG HØYDER

 • Innsendte skisser viser for høy utnyttelse, og er i strid med områdets karakter samt hensyn til bevaringsverdig bebyggelse
 • For høy bebyggelse
 • Byggets høyder bør ikke overstige høyder på blokkbebyggelsen langs Rektorhaugen

Utnyttelsen er fortsatt ekstrem – 1 stk. enebeolig blir til 21 leiligheter. Byggehøydene er 60% høyere en nabobebyggelsen i nord og 4 meter høyere enn blokkbebyggelsen langs Rektorhøugen (målt som kotehøyde).

OMKRINGLIGGENDE BEBYGGELSE

 • Ikke tilpasset omkringliggende bebyggelse
 • I strid med områdets karakter samt hensyn til bevaringsverdig bebyggelse
 • Ikke i tråd med karakter og føringer for Sogn Hageby
 • S-3669 legger særlige føringer for bevaring av områdets bebyggelsesmønster
 • Eventuell utbygging skal anpasses bebyggelsesmønsteret som preger området
 • Ny bebyggelse små ta hensyn tilnåværende situasjon og bevaringsverdig og fredet bebyggelse
 • PBE kan vurdere en moderat høyere utnyttelse

En 16 meter høy blokk med takterrasser kan ikke sies å være «tilpasset» bebyggelsen i Sogn Hageby sin karakter på noen måte. Å øke utnyttelse fra 1 enebolig til 21 leiligheter er helt klart ikke å betrakte som «moderat».

OMRÅDETS GRØNTSTRUKTUR

 • S-3669 – føringerer for bevaring av områdets grøntstruktur
 • Eventuell utbygging skal anpasses grønnstrukturen
 • Ny bebyggelse skal ikke gå på bekostning av områdets grønne preg

De fleste trærne på tomten hugges og de få som er igjen, har små sjanser for å overleve en omfattende utbygging som dette. All vegetasjon vil i praksis bli fjernet og den nye grunnflaten til de nye byggene spiser opp 80% av de grønne arealene. Store støyskjermer og høye bygg mot sør fjerner effektivt dagens preg av «grønn oase».

OFFENTLIG ROM

 • Planområdet og ny bebyggelse skal bidra til å styrke Darre Jensens Plass, gi kvaliteter til det offentlige rom og vise en god overgang til småhusbebyggelse i nord

Det er vanskelig å forestille seg hvordan erstatning av en grønn oase og med betongblokker skal bidra til å «styrke det offentlige rom» eller skale en «god overgang» til småhusbebyggelsen i nord. Det er vel motsatt.

TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET

 • Tåsenkrysset/Darre Jensens plass er preget av mye og uoversiktlig trafikk fra privatbiler og offentlig transport.
 • Plassens plassering mellom Tåsen skole og Tåsen senter skaper ofte trafikkfarlige situasjoner som involverer myke trafikanter og bil/buss.
 • Det bør vurderes bidrag til en oppgradering av krysset, for å gi et oversiktlig kryss og bedre trafikksikkerheten

Rundkjøringen ved Tåsen Senter (også omtalt som «Darre Jenssens Plass») er stadig mer ulykkesbelastet. Det er ikke gjort noen oppgradering av krysset og det er heller ikke stilt krav om dette i de foreslåtte rekkefølge- og reguleringsbestemmelsene.

 KONKLUSJON

Det reviderte planforslaget strider fortsatt kraftig med intensjonen i reguleringsplan
S-3669 og også i stor grad med de føringer PBE ga utbygger i 2018. Derfor bør plansforslaget avvises og sendes tilbake til utbygger for ny revisjon – i tråd med områdets karakter og de føringer som PBE har gitt og som kan leses ut av reguleringsplan S-3669.

Vi anbefaler alle som bor i området til å sende innspill til PBE før klagefristen utgår- 26. juni.

Les mer om saken her:

bnst.no/nbv10

Tåsenaksjonen arrangerer underskriftskampanje

Tåsenaksjonen arrangerer en underskriftskampanje for å sikre utbygging og fortetting i området tar hensyn til beboere og stedets egenart.

https://www.opprop.net/ta_vare_pa_tasen

 1. All fortetting, med unntak av Tåsen senter, må skje innenfor rammen av småhusplanen.
 2. Grøntområdene og turvei B8 må styrkes
 3. Biltrafikken i området skal ikke øke
 4. Lødrupskogen og Søndre Tåsen gård må vernes

Redd Gaustadskogen!

I planleggingen av nytt storsykehus på Gaustad har Helse Sør-Øst vist seg villig til å ofre et viktig friområde til fordel for brakkerigg, tungtrafikk og helikopterlandingsplass.

Denne inngangsporten til marka er Rikshospitalets nærmeste nabo, og slike planer vil medføre at skogen blir ødelagt som turmål og rekreasjonsområde langt fram i tid – noen deler for alltid. Det er også et klart brudd med en sentral målsetning i Oslos kommuneplan om å styrke Oslos grøntområder.

Naboer i området samler nå underskrifter mot at byggingen av nytt sykehus på Gaustad skal få ødelegge Gaustadskogen.

Vi oppfordrer flest mulig til å skrive under!

Lenke til Minsak.no

Redd Gaustadskogen!

Nytt planforslag Tåsen Senter

Tåsen Utvikling (Norgesgruppen) har sendt inn nok et planforslag. Nå er det igjen tegnet inn 45 meter høye blokker og utnyttelsesgraden er 300% (kommuneplanen stipulerer 100-125% ved kollektivknutepunkter). Forslagsstiller avviser lettvint alle innspillene som har kommet i saken og påstår at det kun vil bli «en mindre trafikkøkning» som følge av den planlagte utbyggingen (250 nye parkeringsplasser indikerer det motsatte). Vi har sendte et Brev til Plan- og Bygningsetaten (PBE) 18 september 2014 der vi anmoder dem om å avvise denne saken slik den foreligger nå – i tråd med deres tidligere krav og innvendinger fra tidligere innsendte versjoner av planforslaget. Vårt brev vil også være tilgjengelig under Saksinnsyn på Plan- og Bygningsetaten sine hjemmesider.