Utbygging av Rikshospitalet – Innspill til høringsforslag på statlig høring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helse Sør-Øst RHF (HSØ) ønsker å legge ned Ullevål Sykehus og i praksis dele opp dette velfungerende akuttsykehuset mellom Aker Sykehus og Rikshospitalet på Gaustad. Det er i utgangspunktet ikke plass til det som planlegges bygget på tomten til Rikshospitalet på Gaustad.

Dagens regulering tillater ikke videre utvidelser. Derfor prøvde HSØ først å omregulere til høyere, tettere bebyggelse og nedbygging av grønne områder. Dette lyktes ikke – et flertall av politikerne i Oslo Bystyre er i mot utbygging av Rikshospitalet på Gaustad og nedleggelse av Ullevål. Det er også OUS sine fagmedisinske miljøer og alle fagforeningene. Vi representerer naboer og de som ferdes i området rundt Rikshospitalet.

Vi opplever at OUS og HSØ evner ikke, eller ønsker ikke, å lytte til våre innspill om skadevirkningene for området. Tvert om – nå prøver de å presse gjennom utbyggingen ved Rikshospitalet gjennom en statlig regulering. Dette en enorm utfordring for byen Oslos innbyggere, våre medlemmer og lokaldemokratiet.

Planforslaget er nå lagt ut på offentlig ettersyn og høring. Fristen er kort – alle innspill må sendes inn før 08.07.22.

 1. HVORFOR ER DET VIKTIG Å SENDE INNSPILL
  Vi oppfordrer alle som har sendt innspill tidligere om å sende inn innspill på nytt.
 2. HVA BØR INNSPILLET INNHOLDE
  HOD/HSØ påstår at alle innspill sendt inn tidligere – de som ligger på PBE saksinnsyn – skal hensyntas i den nye høringsrunden. HSØ mener at det kun er nødvendig å sende inn innspill til de endringer som er foretatt nylig. Dette har vi ikke tillit til – endringene som er gjort tar ikke innover seg de innspillene som er kommet. Derfor må innspillene som sendes inn behandle alt som nå foreligger – ikke bare endringene. Vi oppfordrer alle som har sendt innspill tidligere, sender sine innspill på nytt – i oppdatert form.

  Innholdet kan i stor grad være det samme som i forrige runde, men her følger noen tips som kan brukes til å oppdatere innspillene:

  A) Momenter fra forrige runde kan være oppdatert – sjekk de dokumenter som nå ligger ute på Regjeringen.no og dokument nr. 668 i PBE Saksinnsyn

  B) Sakens utvikling siden forrige høringsrunde – det er et faktum at Regjeringen etter stor motstand nå flytter saken over fra kommunal til statlig regulering – en udemokratisk måte å trumfe gjennom et forslag ingen i Olso ønsker. Vi anbefaler de som har tilgang til nettaviser å søke etter det som har blitt skrevet om saken siden sist.

  C) Tidligere innspill kan det være nyttig å lese gjennom. Vi har laget en oversikt over de som har sendt inn innspill i forrige runde – bruk dokumentnummeret herfra for å finne dokumentet på PBE Saksinnsyn.

  NB! Det er viktig innspillene er helhetlige og kan leses som selvstendige dokumenter. Hvis det refereres for mye til tekster i tidligere innsendte innspill, vil effekten og lesbarheten reduseres.

  Sjekk også vår ressursside BNST.NO/Riksen – her legger vi ut lenker til viktige og nyttige dokumenter.
 3. HVORDAN BØR INNSPILLET UTFORMES
  A.Vær saklig, ikke bruk unødvendig sterke ord og utsagn
  B. Fokus på sak og ikke person
  C. Ved referanse til andre dokumenter – oppgi dato og dokumentnummer
  D. Skriv kortfattet, poengtert og enkelt – få frem de viktige poengene
 4. HVEM BØR SENDE INNSPILL
  Alle som bor i Oslo, vil påvirkes av en eventuell utbygging av Rikshospitalet. Byens grønne åsside ødelegges, det samme skjer med en av markas viktigste inngangs-porter, som nå skal delvis bebygges med 60 meter høye blokker og krysses av anleggs- og ambulansetrafikk – og stenges nå de nye redningshelikoptrene skal lande (25 m/s vindstyrke på bakkeplan er farlig). Naboer og beboere i området vil oppleve en farlig kombinasjon av anleggs- og ambulansetrafikk på dagtid og miste nattesøvnen når de nye redningshelikoptrene skal lande (120dB).

  Derfor: Alle som kan, bør sende innspill!
 5. HVORDAN SENDE INNSPILL
  Innspillene skal denne gang sendes inn til HOD – ikke PBE som vanlig.

  https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2912315/

  Innspillene kan sendes inn som fritekst og det er mulig å laste opp vedlegg. Vi anbefaler at teksten som skal sendes inn, forfattes i et word-dokument og at den kopieres inn til fritekstområdet og i tillegg legges pdf-dokumentet ved som et vedlegg.

  Husk å angi om innlegget sendes fra en privatperson, politiker, institusjon etc.
  Ved å oppgi epostadresse får man kvittering pr epost. Etter at innlegget er lagt inn, kan man se det i listen over dem som har sendt inn høringssvar.
 6. SPØRSMÅL?
  Send oss gjerne en epost: kontakt@bnst.no