HSØ ønsker å bygge ut sykehusområdet på Gaustad med 50 meter høye tårn

Vi følger reguleringssaekn nøye. Vår opplever er at reguleringsprosessen nå som den intensiveres har stadig mindre fokus på utredning og behandling av konsekvenser.

Det er lagt opp til så lite medvirkning at dette i seg er grunn nok til å stoppe prosessen. Saksinnsyn fylles opp av stadig flere dokumenter og dette tåkelegger sakens kjerne.

Derfor har vi foretatt en grundig og helhetlig gjennomgang av de viktigste premissene i denne saken for å sikre at den blir opplyst på en måte som er tilgjengelig for flest mulig.

Vi anbefaler at driften ved Ullevål og Rikshospitalet opprettholdes og at Aker bygges ut. Da vil det til enhver tid være tilstrekkelig med arealer for utvidelser og forbedringer uten at dette må gjøres på en (for) liten tomt i høyden rett ved Ring 3. Vi anser at dette vil bli både billigere og mindre risikabelt og at det vil gi et mindre skadeomfang for området, områdene rundt og byen for øvrig.

Vi anbefaler at Oslo Kommune tar innover seg innholdet i dagens planer, skadevirkningene for områdene rundt Gaustad og Oslo som by og den betydelige faren for senere enda mer skadelige utvidelser og avviser dette forslaget.

Vår anbefaling til HSØ er å starte en skikkelig utredning av et alternativ der Ullevål, Gaustad og Aker videreutvikles – slik som flertallet i Oslo Bystyre krever.

Viktige offentlige beslutninger som lokalisering av sykehus i en by fortjener bedre og mer skikkelige prosesser enn den som hittil har blitt gjennomført i denne saken
Prosessen med å utrede alternativer og skape et godt grunnlag for beslutninger og fatte beslutninger er ikke gjennomført på en tilfredsstillende og troverdig måte. Statens selvpålagte metodeverk er ikke fulgt og vurderinger i KS-rapportene er ignorert. Vi mener at dette kan rettes opp ved å utføre en skikkelig vurdering av et alternativ der sykehusdriften fortsetter både  på Gaustad og på Ullevål og på Aker. Et slikt alternativ vil kunne gjennomføres uten de alvorlige og negative konsekvensene vi ser som følger av den valgte løsningen.

Arealknapphet på Gaustad undervurderes
Det er ikke plass på Gaustad til samlokalisering av de funksjoner som planlegges flyttet fra Ullevål. Funksjoner splittes opp og det er en risiko for lavere tjenestekvalitet samtidig som effektiviseringsgevinstene blir borte på veien. Hvis Gaustad likevel skulle velges, er det en stor fare for at fase 1 har for lav kapasitet og vil dette drive frem en utvidet fase 2 og da er det ikke lenger plass på Ullevål når tomta er solgt til boligutvikling. Dette betyr at fase 2 må gå i høyden, bygge på grøntarealer eller verneverdig bebyggelse må rives, eller funksjoner må flyttes til andre sykehus. Derfor anbefaler vi at det videreføres drift ved både Gaustad og Ullevål – da vil de store og alvorlige skadevirkningene som følger av fase og fase 2 på Gaustad bortfalle.

Støynivået blir uakseptabelt når all helikoptertrafikk samles på Gaustad  
Trafikkvolumet og støynivået som planlegges på Gaustad er uakseptabelt og helseskadelig for beboere og derfor kan ikke 90% av all helikoptertrafikk samles på Gaustad. Det er en bedre løsning om det fortsettes drift på både Ullevål og Gaustad med en utjevning av helikoptertrafikken mellom disse to lokasjonene.

Beliggenheten ved Ring 3 medfører at utrygge atkomster åpnes
Atkomst via Ring 3 vil ikke gi tilstrekkelig kapasitet og trygghet for at ambulansene når frem til en akuttfunksjon på Gaustad i tide.  Derfor vil det raskt oppstå et press for å åpne flere alternative atkomster. Her ser vi at alternativer fra nord og sør vil medføre farlig ambulansetrafikk gjennom boligområder med skoleveier og en vei-infrastruktur som ikke er dimensjonert eller tilrettelagt for denne type trafikk.

Bygging i høyden ødelegger byens grønne åsside
Bygging i høyden kompliserende og dyrt og vil ødelegge for grønne/vernede områder og boligområder rundt Gaustad. Oslo Kommunes høyhusplan setter begrensninger for hvor høyt det kan bygges – maks 42 meter og hvis så høyt skal det alltid lages et alternativt forslag som er maks. 28 meter høyt. I tillegg er fagmiljøene på OUS kritiske til å plassere mange ulike funksjoner i samme høybygg, dette kan gå utover beredskap, vanskeliggjøre evakuering og medføre dårlig brannsikkerhet.

Det er dyrt å bygge i høyden på en liten tomt og effektiviseringsgevinster er i fare når sykehusfunksjoner må splittes opp mellom flere sykehus
Bygging i høyden er dyrt og kompliserende og fordyrende. Stor usikkerhet er egnet til å øke kostnadsestimatene. Stordriftsgevinster og effektivisering bortfaller når alt prøves presset inn på en liten tomt og mye må splittes opp. Hvis det skal oppnås store gevinster fra boligsalg må det bygges svært høyt og tett med de skadevirkninger det gir for området rundt.

Fagmiljøer splittes opp og tjenestetilbud og beredskapsevnen svekkes
Vi skal ikke legge oss opp i de sykehusfaglige vurderingene, men registrerer at det kommer sterke advarsler fra et fagmiljøer ved OUS som må tas på alvor. Spesielt fare for opp-splitting av funksjoner som følge av for lite plass på Gaustad – dette kan føre til økt press på sårbare rest-arealer ved Gaustad, noe vi kjemper for å forhindre.

Oslo påføres et alternativ ingen er for
En stor utbygging på Gaustad vil ha store negative konsekvenser for områdene rundt Gaustad og Ullevål. Dette må synliggjøre slik at byens befolkning og politikere faktisk forstår det. Så må Oslo Kommune ta sin lovpålagte forpliktelse om medvirkning på alvor og sikre at beboere og andre kan komme med innspill og så må disse lyttes til og behandles på en måte som har en reell påvirkning på saken. Vi tror at det i denne prosessen vil bli synlig hvor stor motstanden faktisk er og at Oslo Kommune vil bli nødt til å lytte til de innspill som kommer. Da vil den beste beslutningen være av stoppe hele reguleringsforslaget. Her minner vi igjen om at det er fase 1 og fase 2 som er det virkelige omfanget – det er det som må vurderes, ikke bare en nedskalert og tilpasset fase 1.

Nærområder utsettes for utålelige skadevirkninger i 8 år
Det faktum at byggeperioden varer i 8 år sier mye om hvor komplisert og fordyrende det er å bygge så mye på en så liten tomt. Hvis det ikke er mulig å dempe skadevirkningene i disse 8 årene, er dette i seg selv en grunn til å avvise planforslaget.

Kravene til medvirkning er ikke oppfylt
Hverken PBE eller HSØ har lagt opp til reell medvirkning i denne saken – hvilket kan bety at hele planprosessen må anses som ugyldig.

Gjennomgang av konsekvenser for nærområdet

PPT-Versjon