Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde – Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning

Skjermbilde 2021-05-29 kl. 12.17.48

 1. Saken i PBE Saksinnsyn (Rikshospitalet frem til statlig regulering)
 2. Dagens Reguleringsplan Rikshospitalet
 3. Aker Sykehus PBE Saksinnsyn
 4. Byggesak Midlertidig Helikopterlandingsplass
 5. Statlig regulering Nytt Rikshospital (2022)
 6. BNST Innspill til høringsprosessen (2021)
 7. BNST gjennomgang av saken
 8. BNST Presentasjon
 9. Veileder – hvordan skrive og sende inn innspill til høringsrunde juni 2022
 10. Underskriftskampanje BNST: Støtt vårt innspill i saken (2021)
 11. Underskriftskampanje Redd Ullevål (2022)
 12. Oversikt over innspill i forrige høringsrunde (2021)
 13. Tidslinje
 14. BNST Vandring 12/6 (2022)

Vi følger reguleringssaken nøye. Vi opplever at reguleringsprosessen nå som den intensiveres har stadig mindre fokus på utredning og behandling av konsekvenser.

At Regjeringen og Helse Sør-Øst nå kjører dette som en statlig reguleringssak, oppfatter vi som direkte udemokratisk.

Det er lagt opp til så lite medvirkning at dette i seg er grunn nok til å stoppe prosessen.  

Vi anbefaler at driften ved Ullevål og Rikshospitalet opprettholdes og at Aker bygges ut. Da vil det til enhver tid være tilstrekkelig med arealer for utvidelser og forbedringer uten at det hele tiden må bygges i høyden på en (for) liten tomt rett ved Ring 3 og marka. Fortsatt drift og ved Ullevål vil bli både billigere og mindre risikabelt og at det vil gi et mindre skadeomfang for området, områdene rundt og byen for øvrig.

Viktige offentlige beslutninger som lokalisering av sykehus i en by fortjener bedre og mer skikkelige prosesser enn den som hittil har blitt gjennomført i denne saken
Prosessen med å utrede alternativer og skape et godt grunnlag for beslutninger og fatte beslutninger er ikke gjennomført på en tilfredsstillende og troverdig måte. Statens selvpålagte metodeverk er ikke fulgt og vurderinger i KS-rapportene er ignorert. Vi mener at dette kan rettes opp ved å utføre en skikkelig vurdering av et alternativ der sykehusdriften fortsetter både  på Gaustad og på Ullevål og på Aker. Et slikt alternativ vil kunne gjennomføres uten de alvorlige og negative konsekvensene vi ser som følger av den valgte løsningen.

Arealknapphet på Gaustad undervurderes
Det er ikke plass på Gaustad til samlokalisering av de funksjoner som planlegges flyttet fra Ullevål. Funksjoner splittes opp og det er en risiko for lavere tjenestekvalitet samtidig som effektiviseringsgevinstene blir borte på veien. Hvis Gaustad likevel skulle velges, er det en stor fare for at fase 1 har for lav kapasitet og vil dette drive frem en utvidet fase 2 og da er det ikke lenger plass på Ullevål når tomta er solgt til boligutvikling. Dette betyr at fase 2 må gå i høyden, bygge på grøntarealer eller verneverdig bebyggelse må rives, eller funksjoner må flyttes til andre sykehus. Derfor anbefaler vi at det videreføres drift ved både Gaustad og Ullevål – da vil de store og alvorlige skadevirkningene som følger av fase og fase 2 på Gaustad bortfalle.

Støynivået blir uakseptabelt når all helikoptertrafikk samles på Gaustad  
Trafikkvolumet og støynivået som planlegges på Gaustad er uakseptabelt og helseskadelig for beboere og derfor kan ikke all helikoptertrafikk samles på Gaustad. Det er en bedre løsning om det fortsettes drift på både Ullevål og Gaustad med en utjevning av helikoptertrafikken mellom disse to lokasjonene.

Beliggenheten ved Ring 3 medfører at utrygge atkomster åpnes
Atkomst via Ring 3 vil ikke gi tilstrekkelig kapasitet og trygghet for at ambulansene når frem til en akuttfunksjon på Gaustad i tide.  Derfor vil det raskt oppstå et press for å åpne flere alternative atkomster. Her ser vi at alternativer fra nord og sør vil medføre farlig ambulansetrafikk gjennom boligområder med skoleveier og en vei-infrastruktur som ikke er dimensjonert eller tilrettelagt for denne type trafikk.

Bygging i høyden ødelegger byens grønne åsside
Bygging i høyden kompliserende og dyrt og vil ødelegge for grønne/vernede områder og boligområder rundt Gaustad. Oslos politikere har i årevis beskyttet byens grønne åssider mot denne typen bebyggelse og vi forventer at de fortsetter med det.´

Oslo påføres et alternativ ingen er for
En stor utbygging på Gaustad vil ha store negative konsekvenser for områdene rundt Gaustad og Ullevål. Dette må synliggjøre slik at byens befolkning og politikere faktisk forstår det. Så må Oslo Kommune ta sin lovpålagte forpliktelse om medvirkning på alvor og sikre at beboere og andre kan komme med innspill og så må disse lyttes til og behandles på en måte som har en reell påvirkning på saken. Vi tror at det i denne prosessen vil bli synlig hvor stor motstanden faktisk er og at Oslo Kommune vil bli nødt til å lytte til de innspill som kommer. Da vil den beste beslutningen være av stoppe hele reguleringsforslaget. Her minner vi igjen om at det er fase 1 og fase 2 som er det virkelige omfanget – det er det som må vurderes, ikke bare en nedskalert og tilpasset fase 1.

Nærområder utsettes for utålelige skadevirkninger i 10 år
Det faktum at byggeperioden varer i 10 år sier mye om hvor komplisert og fordyrende det er å bygge så mye på en så liten tomt. Hvis det ikke er mulig å dempe skadevirkningene i disse 10 årene, er dette i seg selv en grunn til å avvise planforslaget.

Kravene til medvirkning er ikke oppfylt
Hverken PBE eller HSØ har lagt opp til reell medvirkning i denne saken – hvilket kan bety at hele planprosessen må anses som ugyldig.