Søndre Tåsen gård nedbygges

Solon Eiendom vil rive 10 småhus og bygge 100 leiligheter i sammenhengende blokker som er dobbelt så høye som de småhusene som står der i dag

Småhusområdene på Tåsen må ikke raseres eller fortettes fordi Tåsen er et stasjonsnært område

Selv om området rundt Tåsen t-banestopp er definert som stasjonsnært, kan ikke det bety at småhusområdene automatisk skal kunne raseres og fortettes. I gjeldende kommuneplan heter det at fortetting kan vurderes, at stedets karakter skal være førende og at småhusområder skal bevares.  

  1. PBE har vurdert fortetting på Tåsen og konkludert med at området øst for t-banen ikke egner seg for fortetting. 
  2. Området rundt Søndre Tåsen gård og Lunden har store verneverdier og er med på å gi Tåsen karakter. Det samme er de store, grønne hagene med gamle frukttrær, bærbusker og mange ulike blomster.
  3. Området øst for t-banen er et småhusområde som dels er regulert av småhusplanen og dels av en eldre reguleringsplan med enda lavere utnyttelsesgrad.  

PBE presiserer i Område og Prosessavklaring (OP) at småhusplanen legger særlige føringer for småhuskarakter og størrelse/volum som skal ha tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet. Byrådserklæringen er tydelig på at småhusområder skal bestå. Byantikvaren er sterkt kritisk til planforslaget. Altså er det ikke rom for fortetting i dette området utover det småhusplanen legger opp til.

Planforslaget er ikke tilpasset småhusplanen

Dette planforslaget er ikke i tråd småhusplanen. Bygningene er ikke småhus. De har store volumer og er dobbelt så høye som de fleste av dagens hus. Selv om prosjektet er skalert ned med 35 % siden oppstart er de fleste bygningene fremdeles fire etasjer. Småhusplanen tillater ikke mer enn to etasjer.  Utnyttelsesgraden i forslaget er 33 prosent høyere enn hva småhusplanen tillater.

Forslaget er altså ikke i nærheten av å kunne omtales som småhusbebyggelse.

Utbygger hevder at det kun er «deler av planområdet i nord» som er regulert til småhus. Dette er ikke riktig, over 60 prosent av området er regulert til småhus, hvorav igjen halvparten har en strengere regulering enn småhusplanen (byggegrenser og maks 1 etasje). Videre er områdene til vest og øst for selve gården regulert til friområder og skal egentlig ikke bebygges i det hele tatt.

Planforslaget gjør området rundt Søndre Tåsen gård mer lukket og tilfører ikke nye kvaliteter 

Utbygger påstår at området i dag er «lukket». Dette stemmer ikke. Det finnes et utall snarveier gjennom området, vi har mange innganger til turveien og det er mulig å gå inn i Lunden fra fire ulike steder. Utbygger tilfører ikke noe nytt i sitt planforslag. Husene som er der i dag er lave, har frodige hager og gir innsyn og innslipp av sol, lys og luft. Planforslaget legger opp til en 1 000% økning i antall boliger og vil rive lave småhus med grønne hager for å sette opp dobbelt så høye blokker i store, sammenhengende volumer. Dette vil gjøre området mindre åpent, ikke mer. Hovedhuset skal tilføres «nabolagskvaliteter» og det antydes en mulig café. 

Beboere i området har kort vei til butikker, caféer og restauranter i Nydalen og i tillegg er Tåsen senter foreslått utbygget med et torg og tilhørende møteplasser. Det er ikke behov for mer næringsvirksomhet eller flere caféer. 

Planinitiativet påvirker naturmangfoldet i Lunden i negativt ved at sol og lys fra vest forsvinner som følge av at lave småhus erstattes av store dobbelt så høye sammenhengende blokker. Grønne hager med store trær erstattes av betongklosser og reduserte grønne arealer.

Planforslaget vil påvirke skoleveier og turveier negativt

Planforslaget legger opp til at nyttetrafikk til og fra næringsvirksomheten på området skal krysse turveien. Dette vil medføre at turveien i større grad krysses av (større og flere) biler enn det som er tilfellet i dag. Dette er ikke i tråd med kommuneplanens intensjoner om å styrke og forbedre byens forbindelser til marka. 

Økning fra 10 til 100 boliger, altså en 1 000 prosent økning, vil medføre en stor økning i biltrafikken og dette vil gå utover trafikksikkerheten i skoleveien. En adkomst via Blåsbortveien som i dag brukes av tre boliger er i planforslaget foreslått som adkomst for 100 boliger. Blåsbortveien er skolevei for hundrevis av barn. Med bakgrunn i denne trafikkøkningen krever kommunen at Blåsbortveien gjøres mer trafikksikker. Men dette motsetter utbygger seg. Det er drøyt – først øke biltrafikken i en populær skolevei betydelig og deretter si nei til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak.

Hensynet til bevaringsverdige Søndre Tåsen Gård ivaretas ikke

Søndre Tåsen Gård er en sjelden hovedgård i mur, i empiri-stil. Den utgjør sammen med den tilgrensende skogen er et av de best bevarte eksemplene på tradisjonen med anleggelse av lunder i nærheten av hage og hus som var vanlig på 1800-tallet. Planforslaget «murer inne» denne flotte bygningen mellom store, høye sammenhengende blokker og reduserer tilgjengeligheten for publikum. Derfor må tettheten reduseres, høydene likeså – det må skapes lys og luft rundt denne bygningen.

Solon eiendom sine planer ble avvist av PBE i 2019, men de har likevel fremtvunget en høringsrunde – frist 2. november

PBE avviste planforslaget til Solon i 2019 da det brøt med kommuneplanens føringer om at Småhusplanen skal være førende for området. Solon aksepterte ikke avslaget og har nå via Byrådet fremtvunget at planforslaget skal behandles av PBE likevel – i uendret form. 

Det er nå avgjørende at alle som bor i området leser gjennom planforslaget og gir innspill før høringsfristen 2. november.

Planforslaget kan leses på PBE Saksinnsyn

Alle innspill sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

og merkes med

«Innspill til planforslag 201813512 Søndre Tåsen Gård»

Husk kopi til kyrre.holmeseth-martin@inby.no

Tåsenaksjonen har laget en nettbasert underskriftskampanje.

Last ned vår gjennomgang fra lenken under – her finnes tips til argumenter du kan bruke i ditt innspill.