Midlertidig helikopterlandingsplass på Rikshospitalet

Dagens bygninger på Rikshospitalet er ikke konstruert for bygges opp til 60 meter høyde og derfor må 10% av bygningsmassen rives. Noe av det første som ønskes revet, er dagens akuttmottak i sør. Dette planlegges flyttet midlertidig til den nordvestlige delen av sykehusområdet. Dagens Helipader i sør må også rives og derfor ønsker HSØ/OUS nå å lage en midlertidig Helikopterlandingsplass nordøst, rett ved Sognsvannsbekken. Her planlegges det også at de nye, store redningshelikoptrene lande. Dette skaper store problemer og skadevirkninger for beboere og dem som ferdes i området. Samme problemer finnes også andre steder i landet.

OUS prøver nå få tillatelse for den nye midlertidige helikopterlandingsplassen gjennom å en vanlig byggesak – som bryter tvert med intensjonene og bestemmelsene i dagens reguleringsplan. Konsekvensene av en slik helikopterlandingsplattform for beboere i nordøst og dem som benytter marka som inngangsport er utredet på en måte som i beste fall kan beskrives som «svært mangelfull». OUS har også holdt tilbake informasjon om konsekvensene når nabovarsel ble sendt ut til et fåtall beboere rett før påske (et triks vi kjenner fra private utbyggere).

Byggesak
BNST Innspill September 2022
BNST Åpen Halvtime i bydelene Vestre og Nordre Aker
BNST Klage Oktober 2022
BNST Presentasjon Høring BUK November 2022


OUS har søkt om dispensasjon fra noen av reguleringsbestemmelsene, bla. byggehøyde. Her glemmer OUS at Plan- og Bygningsloven sier klart og tydelig at det ikke skal gis dispensasjoner som klart bryter med intensjonene i en reguleringsplan. Vi nevner noen av intensjonene og reguleringsbestemmelsene som er relevant i denne sammenheng:

  1. Ta vare på og utvikle natur- og kulturverdier til beste for bydelen og byen
  2. Spille sammen med omgivelsene, friområdene og turvei B1
  3. Opprettholde allmenhetens bruk av området ved Sognsvannsbekken
  4. Turveien må ikke forringes

Det er ikke tvil om at hvis de nye redningshelikoptrene skal lande rett ved Sognsvannsbekken, da vil det estimerte lufttrykket på 25 m/s (full storm) ikke stoppe rett øst for bekken, det vil også være tilsvarende vest for bekken, altså midt i turvei B1, som da blir sterkt skadelidende – stikk i strid med reguleringsplanens intensjoner.

Planmyndighet (PBE i dette tilfellet) har ikke anledning til å innvilge slike dispensasjoner – da de er i strid med Plan- og bygningsloven. Så lenge et flertall i Oslo Bystyre er for å bevare Ullevål og ikke bygge på Gaustad, så vil byggesaken ikke kunne vedtas når vi vi får sikret at den etter påklaging kommer opp som sak i Byutviklingskomiteen.

Plan og Bygningslovens § 18.3 sier at dispensasjon kan gis hvis fordelene oppveier ulempene. Her vil HSØ hevde at det er en fordel at redningshelikoptre kan/må lande, men det kan de også i dag. Det er ikke mulig å hevde at det er en fordel at helikoptrene kan lande et annet sted fordi dagens Helipader må rives hvis ny reguleringsplan vedtas. Fordeler kan ikke knyttes til noe som ikke er vedtatt.

Støyen fra den nye helikoptrene (estimert til 120dB, tilsvarer en rockekonsert på fullt trøkk) fra landing/take-off fører til at beboere og turvei havner i gul/rød støysone – helt uakseptabelt.

Vi registrerer nå at PBE har gitt OUS rammetillatelse for ny plattform og 70 årlige flybevegelse. Denne tillatelsen er gitt på feil premisser og vi jobber nå for å opplyse saken og vil vil klage på PBEs vedtak. Det oppfordrer vi også alle andre i området om å gjøre.