Tåsen Senter

Norgesgruppen eier Kaj Munks vei 41A, der Tåsen Senter ligger i dag. Norgesgruppens interesser ivaretas av selskapene Tåsen Utvikling og Neptune Eiendom, som i flere år har jobbet med planer om en massiv fortetting av Tåsen Senter. For noen år siden ble grøntområdet og turveien øst for t-banen inkludert i planforslaget.

Vi i vellet har gjentatte ganger påpekt at planforslaget er altfor massive, feil fremstilt, feil varslet og at de ikke er i henhold til kommuneplanens rammer. Skadevirkningene for Tåsen er betydelige.

I vellet er vi spesielt opptatt av disse forholdene:

  • Hovedfokus på flest mulig boliger – en ren «privatisering» av Tåsen som område
  • Høye, massive blokkmurer gjør Tåsen til et mørkt og skyggefullt sted, dette gjelder småhusbebyggelsen i øst, turvei B8 (Tåsenveien forbi eldresenteret), det nye åpne torget som planlegges, Tåsen Skole og Nordbergveien ved busstoppene
  • Massivt omfang i form av nye boliger, flere biler, sykler og beboere midt i et område med mange skolebarn og myke fotgjengere forøvrig, vil gjøre området mindre trygt
  • Økt bilbasert trafikk til Tåsen senter
  • Funksjonen til turvei B8, som går forbi Tåsen Seniorsenter vil ødelegges av kryssende trafikk til/fra servicefunksjoner
  • Nytt planlagt torg vil få mye skygge da det ligger nedsenket mellom blokker og private hager
  • Samlet sett vil Tåsen Senter og området øst for senteret miste ca. 2 000m2 med felles områder, mesteparten av dette grønt

I forbindelse med Tåsenaksjonens folkemøte 25.11.2018 laget vi denne presentasjonen.

Til folkemøtet på Tåsen skole 23. april 2019 laget vi denne presentasjonen.

Vi anbefaler å lese gjennom dokumenter og innspill direkte i PBE saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201208955

Saken har mange dokumenter, her følger et utvalg av våre innspill: